Personvern

Opplysninger sendt inn via søknadsskjemaskjema, e-post eller oppgitt over telefon, behandles konfidensielt, og er kun tilgjengelig for Innotown AS og vil ikke bli distribuert til tredjeparter.

Cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på innotown.com. En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din. Denne brukes blant annet for å forbedre din opplevelse av nettstedet, og vil ikke utgjøre noen sikkerhetsrisiko for deg. Vi benytter både midlertidige og vedvarende cookies. Midlertidige cookies brukes for å bedre din brukeropplevelse av innotown.com ved blant annet å gi raskere sidevisninger. Dette er cookies som slettes når du lukker nettleservinduet. Vedvarende cookies lagres i fra 30 dager til 2 år, og brukes blant annet i forbindelse med å registrere hvilket innhold våre besøkende er interessert i, samt for å gjøre trafikkmålinger og håndtere sesjoner. Innotown AS bruker tredjeparts cookies for å forbedre generell kundeopplevelse på alle flater der våre besøkende møter oss. I tillegg brukes tredjeparts cookies ved deling av innhold fra innotown.com. Eksempler på tredjeparts cookies som vi bruker er Google Analytics og CrazyEgg.

På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise cookies. Din nettleser sender også automatisk opplysninger til våre servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på, osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester.

Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre eksterne nettsider, som ikke er kontrollert av oss. Innotown AS har ikke ansvar for hvordan personvern praktiseres på eksterne nettsider.

Juridiske betingelser

Du kan lagre utdrag fra vår nettside på din datamaskin og skrive ut kopier av dem til privat bruk. Kopier fra vår nettside kan ikke redigeres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller på noen annen måte brukes i kommersielle øyemed. Vi arbeider daglig med å holde nettsiden oppdatert og presis. Informasjonen du finner her, kan likevel i enkelte tilfeller være upresis, utdatert eller irrelevant med hensyn til omstendigheter i et gitt scenario.

Innotown AS står ikke ansvarlig for denne typen unøyaktigheter eller utelatelser. Enhver beslutning du kommer til basert på informasjonen på dette nettstedet står du selv ansvarlig for. Innotown AS står ikke ansvarlig for tap eller skade av noe slag som måtte oppstå ved bruk av nettstedet eller fra informasjon som nettstedet inneholder. Innotown AS står ikke ansvarlig for innholdet til enhver tredjepart som du har oppnådd tilgang til gjennom vårt nettsted.

Produksjon

Design og konsept: Havnevik AS

Redaksjonelt innhold: Innotown AS
Programmering: Avento

Publiseringsplattform: Atom CMS by Avento
Foto: 


Privacy
Information submitted via the application form, email or given over the phone, are to be kept confidential, and is only available for Innotown AS and will not be distributed to third parties.


Cookies
We use cookies on innotown.com. A cookie is a small text file stored in your browser. This is used among other things to enhance your experience of the site, and will not pose any risk for you. We use both temporary and persistent cookies. Temporary cookies are used to improve your user experience of innotown.com by providing a quicker loading time for page view. These cookies are deleted once you close your browser window. Persistent cookies are stored for 30 days to 2 years and is used with registering what content our visitors are interested in, and to make traffic measurements and manage sessions. Innotown AS uses third party cookies to enhance overall customer experience on all surfaces where our visitors meet us. In addition, third party cookies are used when sharing content from innotown.com. Examples of third-party cookies that we use is Google Analytics and CrazyEgg.

On Nettvett.no you can read about how you can set your browser to accept or decline cookies. Your browser also automatically sends information to our servers whenever you request to display a page. These include information about the browser and version you are using and your Internet address (IP address). For each page displayed, there will also be saved the date and time, which page you came from, which side you are on, etc. None of this information is used to identify individuals. We use this information to generate an aggregate statistic which shows which pages are most popular and what information users seek. The statistics are a tool to improve our services.

However, be aware that our website may contain links to other external websites which are not controlled by us. Innotown AS is not responsible for how the privacy practices of external websites.


Legal disclaimer
You can store extracts from our website on your computer and print copies of them for private use. Copy of our website can not be edited, reproduced, published, distributed or otherwise used in commercial purposes. We work daily to keep the website up to date and accurate. Information found here may still be in some cases be inaccurate, outdated or irrelevant with regard to the circumstances in a given scenario.

Innotown AS is not responsible for this kind of inaccuracies or omissions. Any decision you come to, based on the information on this site is, your responsibility. Innotown AS is not responsible for loss or damage of any kind arising out of use of this site or from information that the site contains. Innotown AS is not responsible for the content of any third party that you have gained access to our website.


Production
Design and concept: Havnevik AS
Editorial: Innotown AS
Programming: Avento
Publishing Platform: Atom CMS by Avento
Photo: